Μέλη

Τα μέλη της ΕΕΕΥΤ διακρίνονται σε τακτικά, επικουρικά και επίτιμα.

  1. Τακτικά μέλη της ΕΕΕΥΤ είναι οι ιδρυτές του σωματείου και όσοι στη συνέχεια, και μετά την ίδρυση αυτού, γίνουν δεκτοί ως μέλη του, εφόσον έχουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ασχολούνται αποδεδειγμένα με την Υποστηρικτική Τεχνολογία και ανήκουν σε οποιοδήποτε επαγγελματικό κλάδο, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: θεραπευτές, πληροφορικοί, μηχανικοί, κλινικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, κ.ά. 
  2. Επικουρικά μέλη, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, είναι οι φοιτητές των αντίστοιχων επαγγελματικών κλάδων, τα Άτομα με Αναπηρία και τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) και οι ηλικιωμένοι, τα οποία είναι ή ενδιαφέρονται να γίνουν χρήστες της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, πρόσωπα που φροντίζουν και υποστηρίζουν τους ανωτέρω, οι φίλοι της ΕΕΕΥΤ, και γενικότερα αυτοί που αποδέχονται τους σκοπούς της και εργάζονται για την επίτευξή τους.
  3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα με εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών στην επιστημονική ή την οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση των σκοπών της ΕΕΕΥΤ.

Εγγραφή Μελών

Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν τακτικά μέλη της ΕΕΕΥΤ θα πρέπει να υποβάλουν  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την παρακάτω αίτηση στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται (σε ηλεκτρονική μορφή) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτικά έγγραφα  (όπως αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις, δημοσιεύσεις, κλπ).  Η εγγραφή ως τακτικό μέλος γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αφού τον/την έχουν προτείνει δύο (2) τακτικά μέλη. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση συνοδευόμενη από νέα στοιχεία.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για την εγγραφή των επικουρικών μελών, για τα οποία το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να αντικαθίσταται κατά την αίτηση εγγραφής με κείμενο όπου αναλύεται το ειδικό ενδιαφέρον του υποψηφίου επικουρικού μέλους για τους σκοπούς της ΕΕΕΥΤ.

Η αίτηση σας θα αξιολογηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και ή συνδρομή σας θα ενεργοποιηθεί με την καταβολή του ποσού 30,00€ για τα τακτικά μέλη και 15,00€ για τα επικουρικά μέλη στον λογαριασμό της ΕΕΕΥΤ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:

ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 178/296013-39

ΙΒΑΝ GR 0701101780000017829601339
 
Δικαιούχος: Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Αίτηση εγγραφής μέλους